خاک فسفات | Phosphate Soil

خاک فسفات | Phosphate Soil

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (6 امتیاز دریافت شده. میانگین امتیاز: 5,00 از 5, )
Loading...

درجه خلوص : %24 و %32 و %37

دانه بندی : پودری

بسته بندی : فله

توضیحات

خاک فسفات | Phosphate Soil

خاک فسفات چیست؟

با استفاده از باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد به همراه خاک فسفات و گوگرد و نیز مخلوط حل کننده های فسفات می‌توان بیشترین تأثیر را از نظر غلظت و مقدار جذب فسفر ایجاد کرد. اکسیدکننده‌های گوگرد و قارچ های میکوریزی، از جمله روش های مستقیم کاربرد خاک فسفات به شمار می روند.

خاک فسفات همراه با ریز جانداران اکسید کننده گوگرد و حل کننده های فسفات می‌تواند فسفر مورد نیاز گیاه را تأمین کند.

خلوص خاک فسفات 24% 32% و 37%

دانه بندی : پودری

سنگ فسفات (آپاتیت)

فسفر یک عنصر تشکیل دهنده تمام بافت‌های گیاهی است که به ویژه در بخشهای جوان، گلها و بذرها به مقدار زیاد وجود دارد. وجود این عنصر برای تقسیم سلولی و نمو بافتهای مریسمی ضروری است. فسفر عنصر تشکیل دهنده بسیاری از ترکیبات مانند اسیدهای نوکلئیک، فسفرلیپیدها و کوآنزیم هایی مانند آدنوزین تری فسفات می‌باشد. نهال‌های جوان به فسفر زیادی برای تحریک رشد ریشه‌ها نیاز دارند.
حداکثر فسفر قابل جذب گیاه در PH خاک بین 6.5 تا 7.5 اتفاق می افتد فسفر در خاک به صورت H2PO4-1 و HPO4-2 و PO4-3 قابل جذب است که در فرم اول بیشتر و سریع‌تر جذب می‌شود.
کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه‌ها اثر گذار است. در این حالت شاخه‌ها کوتاه و باریک شده برگ‌های جوان کوچک می‌گردند و زودتر از سایر برگ‌ها می‌ریزند، همچنین گلدهی درختان به طور چشمگیری تحت تأثیر کمبود فسفر کاهش می‌یابد و رسیدن و بلوغ میوه‌ها نیز به تأخیر می افتد. قرمز شدن ساقه و ارغوانی شدن برگها و خشک شدن نوک برگهای پیرتر از علائم کمبود فسفر میباشد زیرا این کمبود بر تشکیل سریعتر رنگدانه‌های آنتی سیانین اثر گذار است.

جذب فسفر عملاً در خاک‌های اسیدی و بازی با محدودیت مواجه است. در خاک اسیدی قوی فسفر به وسیله جذب مخصوص بر روی سطوح ذرات اکسید آلومینیوم و آهن رسوب و به صورت فسفات آلومینیوم و آهن محبوس می‌گردد. در خاکهای بازی فسفات کلسیم کم محلول تشکیل می‌شود و فسفر جذب شده از محلول خاک به وسیله ریشه‌ها با این فسفر جایگزین می‌شود و اگر کود فسفری به خاک اضافه شود بیشتر آن برای ریشه‌ها غیر قابل جذب می‌باشد.

فسفر یکی دیگر از عناصری است که به مقدار زیاد مورد نیاز درختان میوه می‌باشد.

فسفر در خاک به صورت سنگ فسفات، خاک فسفات و ترکیبات آلی فسفات وجود دارد و شکل معدنی آن بیشتر از شکل آلی می‌باشد. میزان فسفر به خصوص به شکل آلی در افق‌های سطحی بیشتر از افق‌های زیرین خاک می‌باشد. مقدار متوسط آن در خاک 22/0 تا 1 درصد می‌باشد و متوسط غلظت آن در گیاه 1/0 تا 5/0 درصد می‌باشد. و یکی از نا محلول‌ترین و سخت متحرک‌ترین عناصر در خاک می‌باشد و PHخاک در جذب آن بسیار مؤثر است.

اسیدیته بالای خاک ها در اکثر مناطق زیر کشت ذرت در ایران موجب کاهش دسترسی گیاه به عناصر غذایی خصوصاً فسفر می گردد. کاربرد گوگرد و اکسایش آن با کاهش موضعی اسیدیته خاک، می تواند باعث افزایش قابلیت جذب فسفر در خاک های آهکی شود. منابع ارزان قیمت فسفر، مانند خاک فسفات و کمپوست امروزه در کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و می توانند به منظور افزایش فسفر قابل جذب خاک و برطرف کردن نیاز گیاه مؤثر واقع شوند.

آنالیز خاک فسفات

PropertyValue (wt%)
P2O536.5±1
Fe2O33.7±1
Cao50±4
SiO23.50±1
MgO1±0.5
Al2O30.25
Na2O0.26
K2O0.04
SO30.05
CO21±0.5
F2±1
Cl0.18±0.03
Cd10±5ppm