خاک فسفات | Phosphate Soil

خاک فسفات | Phosphate Soil

درجه خلوص : %24 و %32 و %37

دانه بندی : پودری

بسته بندی : فله

  • توضیحات
  • آنالیز
  • دانلود آنالیز

توضیحات

خاک فسفات | Phosphate Soil

خاک فسفات چیست؟

با استفاده از باکتریهای اکسیدکننده گوگرد به همراه خاک فسفات و گوگرد و نیز مخلوط حل کننده های فسفات میتوان بیشترین تاثیر را از نظر غلظت و مقدار جذب فسفر ایجاد کرد. اکسید کننده های گوگرد و قارچ های میکوریزی، از جمله روش های مستقیم کاربرد خاک فسفات به شمار می روند.

خاک فسفات همراه با ریز جانداران اکسید کننده گوگرد و حل کننده های فسفات می‌تواند فسفر مورد نیاز گیاه را تأمین کند.

خلوص خاک فسفات 24% 32% و 37%

دانه بندی : پودری

سنگ فسفات (آپاتیت)

فسفر یک عصر تشکیل دهنده تمام بافتهای گیاهی است که به ویژه در بخشهای جوان، گلها و بذرها به مقدار زیاد وجود دارد. وجود این عنصر برای تقسیم سلولی و نمو بافتهای مریسمی ضروری است. فسفر عنصر تشکیل دهنده بسیاری از ترکیبات مانند اسیدهای نوکلئیک، فسفرلیپیدها و کوآنزیم هایی مانند آدنوزین تری فسفات میباشد. نهالهای جوان به فسفر زیادی برای تحریک رشد ریشه ها نیاز دارند.
حداکثر فسفر قابل جذب گیاه در PH خاک بین 6.5 تا 7.5 اتفاق می افتد فسفر در خاک به صورت H2PO4-1 و HPO4-2 و PO4-3 قابل جذب است که در فرم اول بیشتر و سریعتر جذب میشود.
کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه ها اثر گذار است. در این حالت شاخه ها کوتاه و باریک شده برگهای جوان کوچک میگردند و زودتر از سایر برگها میریزند، همچنین گلدهی درختان بطور چشمگیری تحت تأثیر کمبود فسفر کاهش می یابد و رسیدن و بلوغ میوه ها نیز به تأخیر می افتد. قرمز شدن ساقه و ارغوانی شدن برگها و خشک شدن نوک برگهای پیرتر از علائم کمبود فسفر میباشد زیرا این کمبود بر تشکیل سریعتر رنگدانه های آنتی سیانین اثر گذار است.

جذب فسفر عملاً در خاکهای اسیدی و بازی با محدودیت مواجه است. در خاک اسیدی قوی فسفر بوسیله جذب مخصوص بر روی سطوح ذرات اکسید آلومینیوم و آهن رسوب و به صورت فسفات آلومینیوم و آهن محبوس میگردد. در خاکهای بازی فسفات کلسیم کم محلول تشکیل میشود و فسفر جذب شده از محلول خاک به وسیله ریشه ها با این فسفر جایگزین میشود و اگر کود فسفری به خاک اضافه شود بیشتر آن برای ریشه ها غیر قابل جذب میباشد.

فسفر یکی دیگر از عناصری است که به مقدار زیاد مورد نیاز درختان میوه می‌باشد.

فسفر در خاک به صورت سنگ فسفات، خاک فسفات و ترکیبات آلی فسفات وجود دارد و شکل معدنی آن بیشتر از شکل آلی می‌باشد. میزان فسفر بخصوص به شکل آلی در افقهای سطحی بیشتر از افقهای زیرین خاک می‌باشد. مقدار متوسط آن در خاک 22/0 تا 1 درصد می‌باشد و متوسط غلظت آن در گیاه 1/0 تا 5/0 درصد می‌باشد. و یکی از نامحلول ترین و سخت متحرک ترین عناصر در خاک می‌باشد و PHخاک در جذب آن بسیار مؤثر است.

اسیدیته بالای خاک ها در اکثر مناطق زیر کشت ذرت در ایران موجب کاهش دسترسی گیاه به عناصر غذایی خصوصاً فسفر می گردد. کاربرد گوگرد و اکسایش آن با کاهش موضعی اسیدیته خاک، می تواند باعث افزایش قابلیت جذب فسفر در خاک های آهکی شود. منابع ارزان قیمت فسفر، مانند خاک فسفات و کمپوست امروزه درکشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و می توانند به منظور افزایش فسفر قابل جذب خاک و برطرف کردن نیاز گیاه موثر واقع شوند.

آنالیز خاک فسفات

PropertyValue (wt%)
P2O536.5±1
Fe2O33.7±1
Cao50±4
SiO23.50±1
MgO1±0.5
Al2O30.25
Na2O0.26
K2O0.04
SO30.05
CO21±0.5
F2±1
Cl0.18±0.03
Cd10±5ppm

 

 

برای دریافت آنالیز روی دکمه دریافت آنالیز کلیک کنید.