Tag - گیاه

کود دهی گیاهان از طریق محلول پاشی روی آن ها

کود دهی گیاهان از طریق محلول پاشی روی آن ها
امتیازات مصرف کود از راه محلول پاشی:
1-درمقایسه باروش خاکی،میزان مصرف کود در واحد سطح بسیار پایین است و راندمان مصرف بسیار بالا.
2-فیکس شدن در خاک وجود ندارد.
3-مشکلات انتقال از راه ریشه وجود ندارد.
4-تاثیر خیلی سریع عناصر روی گیاه برای رفع کمبودها موثر است
5-در شرایط کم آبی که کوددهی از طریق خاک و آب ممکن نیست این روش بهترین است.
6-مصرف به همراه سم پاشی باعث کاهش هزینه میشود.
7-جذب از راه برگ […]

ادامه مطلب