Tag - کود شیمیایی

کمبود عناصر غذایی کم مصرف (میکرو) در خیار گلخانه‌ای

کمبود عناصر میکرو در خیار 
کمبود منگنز در خیارگلخانه ای:
عمل منگنز در گیاه به مقدار زیادی به عمل آهن، مس، روی و آنزیم های کاتالیزوری مربوط می شود. منگنز برای فتوسنتز، تنفس و جذب نیترات نیاز می باشد .کمبود منگنز بیشتر در خاک‌های قلیایی و آهکی وجود دارد و در خاک های اسیدی قابلیت استفاده آن زیاد می باشد. در برگ های دچار کمبود منگنز رگبرگ های وسط و بالایی برگ ها سبز تیره و در مقابل نقاط سبز متمایل به […]

ادامه مطلب