Tag - کود سولفات

کمبود عناصر غذایی کم مصرف (میکرو) در خیار گلخانه‌ای

کمبود عناصر میکرو در خیار 
کمبود منگنز در خیارگلخانه ای:
عمل منگنز در گیاه به مقدار زیادی به عمل آهن، مس، روی و آنزیم های کاتالیزوری مربوط می شود. منگنز برای فتوسنتز، تنفس و جذب نیترات نیاز می باشد .کمبود منگنز بیشتر در خاک‌های قلیایی و آهکی وجود دارد و در خاک های اسیدی قابلیت استفاده آن زیاد می باشد. در برگ های دچار کمبود منگنز رگبرگ های وسط و بالایی برگ ها سبز تیره و در مقابل نقاط سبز متمایل به […]

ادامه مطلب

سولفات آمونیوم چیست؟

سولفات آمونیوم چیست؟
سولفات آمونیوم (Ammonium sulfate)   یک نمک غیر آلی با کارایی بسیار زیاد در بخش های کشاورزی و صنعتی است. مهمترین کاربردسولفات آمونیوم تهیه کود شیمیایی است. سولفات آمونیوم شامل ۲۱% نیتروژن (ازت) به شکل یون آمونیوم (Ammonium )  و ۲۴% سولفور به شکل سولفات (Sulfate)  است. از جمله کاربردهای کود سولفاتآمونیوم در بخش کشاورزی استفاده برای اصلاح و کاهش pH خاک های قلیایی و همچنین تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان و بهبود کیفیت […]

ادامه مطلب