Tag - محلول

کود دهی گیاهان از طریق محلول پاشی روی آن ها

کود دهی گیاهان از طریق محلول پاشی روی آن ها
امتیازات مصرف کود از راه محلول پاشی:
1-درمقایسه باروش خاکی،میزان مصرف کود در واحد سطح بسیار پایین است و راندمان مصرف بسیار بالا.
2-فیکس شدن در خاک وجود ندارد.
3-مشکلات انتقال از راه ریشه وجود ندارد.
4-تاثیر خیلی سریع عناصر روی گیاه برای رفع کمبودها موثر است
5-در شرایط کم آبی که کوددهی از طریق خاک و آب ممکن نیست این روش بهترین است.
6-مصرف به همراه سم پاشی باعث کاهش هزینه میشود.
7-جذب از راه برگ […]

ادامه مطلب

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک
سود پرک چیست؟
 ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک بشرح ذیل می باشد .
سود پرک به رنگ سفید و بدون بو می باشد و به صورت پرک یا پولک عرضه می شود. این ماده در آب بسیار محلول است و در اتانول و متانول حلالیت کمتری دارد اما در اتر و دیگر محلول های غیر قطبی حل نمی شود

 

ویژگی های شیمیایی سود پرک 
• واکنش سود سوزآوز با اسید
سود پرک با اسید های پروتون […]

ادامه مطلب