گوگرد گرانوله پتروشیمی آبادان

گوگرد گرانوله پتروشیمی آبادان

فرمول: (S)

آنالیز:  %99.5

بسته بندی : کیسه های 50 کیلویی