واکنش سدیم هیدروکسید (سود مایع) و سولفات مس

واکنش سدیم هیدروکسید (سود مایع) و سولفات مس

واکنش فلزات واسطه و سدیم هیدروکسید

فلزات انتقالی در اثر ترکیب با سایر عناصر ترکیبات رنگی ایجاد می کنند. بسیاری از این مواد در آب قابل حل بوده و محلول های رنگی به وجود می آورند (مانند سولفات مس، سولفات آهن و … ).  اگر به محلول عناصر فلزات انتقالی، محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع |سود سوزآور | سود کاستیک | محلول سود پرک) افزوده شود، هیدروکسید فلزات واسطه شکل می گیرد (به عنوان مثال واکنش سود مایع با محلول سولفات مس باعث تشکیل رسوب هیدروکسید مس می گردد)، که این مواد در آب نامحلول هستند. هیدروکسید های فلزی در آب محلول نبوده و به صورت رسوب در محلول ته نشین می شوند. فلزات واسطه مختلف رسوب با رنگ های گوناگون تولید می کنند. این واکنش‌ها به خودی خود خطرناک نیستند و تنها باید در مورد مواد استفاده شده دستورالعمل های ایمنی  را مورد توجه قرار داد. (می توانید دستورالعمل ایمنی سود کاستیک را مطالعه بفرمائید.) در صورتی که محلول های مورد استفاده رقیق باشند، این واکنش بی خطر است. اما در صورتی که از مواد شیمیایی با غلظت بالا استفاده شود باید با دقت بیشتری در مورد موارد ایمنی، آزمایش‌ها را انجام داد.

واکنش سود مایع و سولفات مس

در اثر واکنش بین سولفات مس و محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع | محلول سود پرک) هیدروکسید مس به صورت رسوبات آبی رنگی شکل می گیرد. محلول سولفات مس بر اساس واکنش زیر با محلول سود مایع واکنش می دهد :

سولفات سدیم + هیدروکسید مس  →    سدیم هیدروکسید +  سولفات مس

CuSO4     +     2NaOH       →     Cu(OH)2     +   Na2SO4

(محلول بی رنگ + رسوب آبی رنگ →  محلول بی رنگ +  محلول آبی رنگ)

واکنش سولفات مس و سود مایع

همانگونه که در ویدئو نیز مشاهده می‌کنید که با افزودن محلول سولفات مس (محلول با رنگ آبی)، به سود مایع (محلول بی رنگ)، توده‌های آبی رنگی تشکیل می شود. مواد جامد آبی ایجاد شده، هیدروکسید مس می باشند که به صورت نامحلول در ظرف آزمایش ته نشین می‌گردند.

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب