هشدار ها و علائم ایمنی

هشدار ها و علائم ایمنی

هشدار ها و علائم ایمنی

هشدار ها و علائم ایمنی برای این است که بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک ، بخوبی از برچسب های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده کنیم باید با مفهوم شکل ها و حروف نشان داده شده آشنا باشیم.

کیمیا پارس شایانکار در لیست زیر تمامی علائم و اشکال و کد های ایمنی را ارائه می کند .

هشدار ها و علائم ایمنی

برای اینکه بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک ، بخوبی از برچسب های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده کنیم باید با مفهوم شکل ها و حروف نشان داده شده آشنا باشیم.

کیمیا پارس شایانکار در لیست زیر تمامی علائم و اشکال و کد های ایمنی را ارائه می کند .

 

به اشتراک گذاشتن این مطلب