چرا از کودهای کشاورزی استفاده می کنیم؟

چرا از کودهای کشاورزی استفاده می کنیم؟

کود کشاورزی

کودها مواد مغذی مورد نیاز گیاه را تأمین می کنند. با استفاده از این مواد کشاورزان مواد غذایی باکیفیت‌تر و با کمیت بیشتری تولید می کنند به علاوه با استفاده از کودهای کشاورزی می توانید باروری خاک زمین هایی که به مدت طولانی زیر کشت رفته و از نظر عناصر و مواد مغذی فقیر شده اند را بهبود بخشید. در نهایت استفاده از کود های کشاورزی موجب بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی، جامعه و کشور خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، جمعیت جهان در سال 2020 تا هفت میلیارد نفر افزایش یافت. برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز، بالغ بر 90 درصد افزایش میزان تولید باید در مزارعی که هم اکنون نیز زیر کشت هستند صورت گیرد؛ بنابراین نیاز به افزایش بازده تولید محصولات کشاورزی به وضوح مشاهده می شود. استفاده از کودهای مختلف یکی از مهم‌ترین عوامل برای دستیابی به این امر می باشد.

مواد تغذیه مورد نیاز گیاه از طریق هوا و خاک جذب می شوند. در صورتی که مواد غذایی مورد نیاز گیاهان به مقدار کافی در خاک وجود داشته باشند، به احتمال خیلی زیاد گیاه رشد خوبی داشته و محصول زیادی نیز حاصل می شود. اگر یکی از مواد تغذیه ای به اندازه کافی وجود نداشته باشد، ممکن است رشد گیاه محدود شده و عملکرد گیاه کاهش یابد؛ بنابراین برای افزایش کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی و برای تأمین مواد تغذیه ای خاک از کود استفاده می شود. کودهای کشاورزی موجب می شوند عملکرد گیاه دو و حتی 3 برابر گردد. بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان می دهند که با استفاده از کود مناسب میزان تولید گندم را تا 60 درصد می توان افزایش داد.

بازدهی کودها و عملکرد گیاهان حاصل از استفاده از کود کشاورزی در یک خاک می تواند به سادگی و با افزایش مقادیر مختلف کود به کرت هایی که در کنار هم قرار گرفته اند و جز کود اضافه شده دارای شرایط کاشت و داشت یکسانی هستند؛ و اندازه گیری و مقایسه محصول گیاهی بدست آمده؛ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

استفاده از کود موجب بهبود استفاده از زمین و آب می شود. این موضوع در مناطقی که بارش کم بوده و محصولات نیاز به آبیاری دارند اهمیت پیدا می کند. در چنین حالتی عملکرد با ازای واحد آب مصرفی می تواند تا دو برابر افزایش یابد. در خاک های با حاصلخیزی پایین، استفاده از کود موجب افزایش عمقی که ریشه های رشد می کنند، می شود.

%da%a9%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9

استفاده از کودهای آلی (مانند کود مرغی و کود گاوی) علاوه بر تأمین برخی از عناصر تغذیه ای خاک، موجب بهبود ساختمان خاک شده، فرسایش را کاهش داده و تأثیرات تعدیلی و تنظیمی بر دمای خاک می گذارد. همچنین کود های آلی کمک می کند که خاک رطوبت بیشتری را در خود نگاه دارد؛ بنابراین استفاده از مواد و کودهای آلی سبب می شود حاصلخیزی و باروری زمین های کشاورزی به طور معنی داری افزایش می یابد. علاوه بر این مواد آلی غذای ضروری برای جانداران موجود در خاک هستند.

کودهای آلی اغلب پایه ای برای استفاده موفق از کودهای معدنی ایجاد می کند. ترکیبی از کودهای آلی و کودهای معدنی محیطی مناسب برای بهبود ویژگی های خاک می باشد.

به هر صورت، کودهای آلی به تنهایی برای سطح تولید مورد نظر کشاورزان کافی نبوده و از سایر کودهای معدنی نیز باید استفاده شود. حتی در کشورهایی که کودهای آلی به وفور در دسترس و مورد کاربرد است، استفاده از کودهای معدنی و شیمیایی (مانند کود سولفات آمونیوم) جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی و تولید محصولات دارد.

برگرفته از کتاب کودها و استفاده از آن ها ترجمه علی کسرائیان

 

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب