چگونگی سرمایه گزاری در پروژه های تعریف شده؟

نظر به این که این شرکت در ضمینه فرآوری،تولید،صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی فعالیت دارد ، لذا این شرکت آمادگی دارد با بهره گیری از سرمایه سرمایه گزار نسبت به تعریف پروژه طی زمانبندی مشخص اقدام نماید.

  •   تعریف پروژه منوط به مشخص شدن میزان سرمایه در مشارکت است.
  •   همکاری سرمایه گزار در فروش ، بازاریابی نیز امکان پذیر است.
  •   سود مناسب و معقول برای پروژه ها بر اساس موقعیت زمانی و مدت پروژه قابل تعریف است .
  •   در صورت عدم علاقه مندی سرمایه گزاری بر مشارکت در فروش و بازاریابی، شرکت راساً مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت و کلیه مراحل اجرای کار در هر مرحله قابل تعریف و توافق باشد.
  •   با تحربه ما و سرمایه شما می توانیم کسب و کار روشن و مداومی را به صورت کوتاه مدت و میان مدت تعریف و اقدام نماییم.