چگونگی دریافت و تاییدیه واریز پول ؟

خریدار وجه کالا را به شماره حساب اعلامی شرکت واریز و پس از چک کردن حساب توسط شرکت ، مراتب تایید به خریدار تلفنی اعلام میگردد.

تبصره – خریدار می تواند فیش واریزی را به شرکت فکس و یا ایمیل نماید . تایید بصورت تلفنی الزامی می باشد .