چگونگی درخواست و ارسال نمونه و آنالیز ؟

  •  درخواست ارسال آنالیز و نمونه طریق از طریق ثبت سفارش و وبسایت shayankar.ir
  •   درخواست ارسال آنالیز و نمونه از طریق کارشناسان فروش مربوطه  (داخلی  و داخلی  و داخلی)
  •   درخواست ارسال آنالیز و نمونه از طریق ایمیل ([email protected]) و فکس (۰۲۱٫۸۸۹۹۷۷۳۵)