نگاه دقیق تر به کاربرد سود پرک در شوینده ها

سود-پرک-در -مواد-شوینده

نگاه دقیق تر به کاربرد سود پرک در شوینده ها

سود پرک درمواد شوینده

سود پرک | سدیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی NaOH یک ماده سفید رنگ و محلول در آب است. سدیم هیدروکسید به شکل های مختلف پرک، گرانول، پودر و مایع تولید می شود. مهمترین کاربرد خانگی سود پرک | سدیم هیدروکسید (سود کاستیک) استفاده در فرمولاسیون محصولات شوینده،  بخصوص صابون ها، شامپو، و سایر محصولات بهداشتی می باشد.
سود کاستیک بواسطه الکترولیز محلول سدیم کلرید تولید می شود. سود پرک یک ماده قلیایی قوی می باشد که در صورت انحلال در آب به طور کامل به یون مثبت سدیم و سون منفی هیدروکسید تفکیک می شود. بنابراین افزودن سود پرک به آب یک واکنش به شدت گرماده روی داده و سود مایع تولید می شود.
سود سوزآور یک ماده قلیایی غیر آلی می باشد. بدین معنی که سود کاستیک یک ماده قلیایی فاقد عنصر کربن است. از آنجا که با افزودن سود پرک به آب ، اسیدیته آب کاهش یافته و در نتیجه pH آن افزایش می یابد، الز محلول سود مایع برای تنظیم pH در برخی از مواد شیمیایی از سود سوزآور استفاده می شود.
محلول سود کاستیک غلیظ یک ماده به شدت خورده می باشد و موجب آسیب جدید بر پوست، و چشم ها می شود. شدت آسیبی که در اثر تماس با سود کاستیک به وجود می آید، وابسته به غلظت محلول سود سوزآور، pH، مدت زمان تماس، نوع پوست و بافت تماس یافته دارد. تجهیزات محافظتی مانند دستکش های لاستیکی، لباس های محافظ، ماسک صورت، و عینک محافظ زمان کار و یا حمل سود پرک یا سود مایع باید مورد استفاده قرار گیرند (برای آگهی دقیق تر از نکات ایمنی دستورالعمل های ایمنی سود کاستیک را مطالعه کنید.) در زمان کار با سود کاستیک ، محیط باید تهویه مناسب داشته باشد. سود پرک را باید در کیسه هایی بدون درز و بدون تماس با هوا و رطوبت نگهداری شود، چراکه در صورت تماس سود جامد پرک با هوا و جذب رطوبت، این ماده کلوخ شده و از کیفیت آن کاشته می شود.
هیدروکسید سدیم برای تولید صابون در واکنشی که صابون سازی نامیده می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.سود سوز آور پس از ترکیب با سایر مواد برای تولید مواد شوینده ای همچون صابون ، کاملاً بی خطر و ایمن است. با افزودن سود پرک به آب، محلول سدیم هیدروکسید حاصل می گردد. محلول سود کاستیک زمانی که با چربی ها و مواد روغنی ترکیب می شود، واکنشی را در پی دارد که واکنش صابونی شدن نام دارد. محصول فرایند صابونی شدن، ماده ای است که آن را بعنوان صابون می شناسیم.

Share this post